Nieruchomości miejskie na sprzedaż
2017-09-07 10:24:10

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowej położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 września roku 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ w godzinach:


1. 10.00 – przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38, usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E o powierzchni użytkowej 39,03 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 2,90 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działki nr 423/59 i 1292/34 o łącznej pow. 933 m2 w udziale wynoszącym 419/23283 ich części (księga wieczysta nr LD1Y/00036643/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 87.000,00 zł
wadium: 4.500,00 zł Oględziny lokalu w dniu 15 września 2017 roku w godz. 10.00-11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 04.07.2017 r.


2. 10.30 – przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 56, usytuowanego na I piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 38D o powierzchni użytkowej 35,29 m2 i przynależnej piwnicy o powierzchni 5,92 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 41/3628 części działki gruntu nr 522/1 o pow. 870 m2 (księga wieczysta nr LD1Y/00020813/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 94.000,00 zł w tym cena udziału w gruncie 1.020,00 zł
wadium: 5.000,00 zł
Oględziny lokalu w dniu 15 września 2017 roku w godz. 11.30-12.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 16.05.2017 r., 04.07.2017 r.


3. 11.00 – przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu nr 29 przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanego na kondygnacji podziemnej w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 10 o powierzchni użytkowej 106,40 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 106/1729 części działki gruntu nr 625/33 o pow. 1.302 m2 (księga wieczysta nr LD1Y/00032192/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

cena wywoławcza: 49.000,00 zł w tym cena udziału w gruncie 7.700,00 zł
wadium: 2.500,00 zł
Oględziny lokalu w dniu 15 września 2017 roku w godz. 13.00- 14.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr (24) 721-03-30. Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 26.06.2015 r., 24.09.2015 r., 24.11.2015 r., 09.03.2016 r., 19.05.2016 r., 14.09.2016 r., 29.11.2016 r., 28.02.2017 r, 16.05.2017 r., 04.07.2017 r.


4. 11.30
- przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul. Sienkiewicza oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 471/1 o powierzchni 0,0944 ha (księga wieczysta nr LD1Y/00034012/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka nie posiada urządzonego zjazdu z drogi publicznej. Ewentualna wycinka drzew na koszt nabywcy.

cena wywoławcza: 39.900,00 zł
wadium: 2.000,00 zł
Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 28.02.2017 r., 16.05.2017r., 04.07.2017 r.


Z ceny nieruchomości lokalowej uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 2, 3 zostanie wyodrębniona do ustalenia opłat cena udziału w gruncie. Za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste pobrana zostanie pierwsza opłata w wysokości 25% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu oraz zostanie ustalona opłata roczna w wysokości 1% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 2, a 3% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 3. Do opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zostanie doliczony podatek VAT według stawki 23%. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach
, które winny być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Pekao S.A. nr: 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434 w terminie do dnia 19 września 2017 r. /włącznie/.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Kwota wadium wniesiona przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tego uczestnika od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna dodatkowo z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną czy też osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do przystąpienia do przetargu.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka.

Z regulaminami i warunkami uczestnictwa w przetargach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.


Burmistrz Łęczycy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Więcej informacji w treści zarządzenia - kliknij by pobrać

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tel.(24) 721 03 30

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy20.09.2017

Zawiadamiam, że w dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków20.09.2017

Do 31 października 2017 r. właściciele nieruchomości na terenie Łęczycy posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (pok. nr 45).

więcej

Zabawy z konsolą X-box w Bibliotece w Łęczycy20.09.2017

W piątek 29 września zapraszamy dzieci i młodzież do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Łęczycy. Tego dnia w godzinach 15.00-17.00 uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zabawy z konsolą X-BOX. Zapraszamy wszystkich chętnych.

więcej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy18.09.2017

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łęczyca w sali nr 18A Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Łęczycy18.09.2017

Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej pod przewodnictwem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Nieruchomości miejskie na sprzedaż18.09.2017

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowej położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 września roku 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ w godzinach:

więcej

Zapraszamy na spotkanie z podróżniczką Renatą Koper18.09.2017

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zaprasza na spotkanie z podróżniczką Renatą Koper, pt. "Indianie Wixáritari jedna z najbardziej fascynujących kultur rdzennych Meksyku. To więcej niż opowieść o podróży". Spotkanie odbędzie się 28 września 2017r. o godz. 17.00 w MiPBP w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11a. Dofinansowano ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

więcej

Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych18.09.2017

22 września br. w Parku Miejskim w Łęczycy odbędą się Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W zawodach udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy!

więcej

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym na "Hasło promujące czytanie lub bibliotekę"18.09.2017

Zapraszamy Dzieci i Młodzież do udziału w konkursie plastycznym na „HASŁO PROMUJĄCE CZYTANIE LUB BIBLIOTEKĘ”. Zadanie polega na wymyśleniu hasła promującego książkę, czytanie lub bibliotekę. Do hasła należy wykonać rysunek, grafikę, obraz lub logo. Zgłoszenia prac do 20 października 2017 r. Finał konkursu odbędzie się w czwartek 30 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11a.

więcej

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym "Moja Mała Ojczyzna - Malownicze Krajobrazy Ziemi Łęczyckiej"18.09.2017

Zapraszamy do udziału w XII edycji konkursu fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna - Malownicze Krajobrazy Ziemi Łęczyckiej”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i średnich. Uczestnik ma za zadanie wykonać 2 zdjęcia ukazujące niezwykle malownicze miejsce w najbliższej okolicy. Zgłoszenia prac do 20 października 2017 r. Finał konkursu odbędzie się w czwartek 30 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11a.

więcej